ระบบตรวจสอบแหล่งที่มาของหมายเลขไอพีแอสเดรส (รองรับ IPv4 และ IPv6)

IP Check system (Support IPv4 and IPv6)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ทีมพัฒนาระบบ

ผศ. ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช
Asst. Prof. Dr. Kittipong Suwannaraj
นายวุฒิพงศ์ คงสิบ
Mr.Woottipong Kongsib
นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
Mr.Wiwat Jetsadapornpipat
นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
Mr.Sukonkan Santisuwan
ที่ปรึกษาโครงการ
kitti@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
woottipong523@psru.ac.th
หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ jwiwat@psru.ac.th
รองหัวหน้าทีมพัฒนาระบบ
sukonkan@psru.ac.th
       
ดร. เสกสรรค์ ศิวิลัย
Dr. Sakesan Sivilai
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
Mr.Pisut Thikaew
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
Mr.Sopon Pinijkitcharoenkul
นางสาวจรรยา ยานะโส
Miss Junya Yanaso
นักพัฒนาระบบ
sakesan@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
pisut@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
sopon_b@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
jib.junya@psru.ac.th